Yêu Cầu Bonus (RCB)

Vui lòng đọc tham khảo những nội dung dưới đây trước khi bạn gửi yêu cầu RCB để giảm thời gian chờ đợi, kiểm tra của hai bên và việc RCb sẽ tiến hành được nhanh hơn.

*Điều kiện chung để RCB như sau:

  1. Là tuyến dưới của dautu39
  2. Đầu tư từ $50 (Tùy dự án)

*DAUTU39 thực hiện RCB như sau:

  1. Trả ít nhất 70% hoa hồng nhận được từ tuyến dưới
  2. Thực hiện RCB chậm nhất trong vòng 1-3 ngày làm việc. Thường là sau 24h (sau 10h tối VN)

*Cách báo danh RCB:

  1. Liên hệ qua Facebook  Fanpage https://www.facebook.com/daututaichinh39/

*RCB bị hủy nếu thuộc một (1) trong các quy định sau:

  1. Không phải tuyến dưới của mmo4newbie
  2. Đầu tư dưới $50. (Tùy từng dự án)